Algemene Voorwaarden HPS Group B.V.

 

Algemene verkoopvoorwaarden van HPS Group B.V., gevestigd te Oss, (KvK nummer 17265706).

MODULE: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met ˝HPS˝ aangeduid HPS Group B.V. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van HPS hanteren, en worden met opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en⁄of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen door, aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met HPS. Indien de module ‘algemene bepalingen’ op enig onderdeel strijdig of verenigbaar is met de specifieke module(s), prevaleert de desbetreffende specifieke module(s). Uitsluitend door HPS schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met HPS niet van toepassing.

1.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. HPS en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

1.4 Met de term ‘zaken’ in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld hard- én software.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst

2.1 Een aanbod van HPS geschiedt vrijblijvend en kan door HPS worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 7 kalenderdagen na de kennisneming door HPS van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door HPS
verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene– informatie, binden HPS niet.

2.2 Indien door HPS een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen HPS en de opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van HPS of door uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door HPS. Uitsluitend
het aanbod van HPS respectievelijk de factuur van HPS voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.3 Indien door HPS geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever door HPS. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door HPS respectievelijk de factuur van HPS voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.4 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst door opdrachtgeverzijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door HPS en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan HPS te vergoeden de door HPS in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.

2.6 HPS heeft het recht de aanbieding, de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden eenzijdig met onmiddellijke ingang op marginale onderdelen (zoals geïndexeerde tariefwijzigingen) te wijzigen. Indien dan een prestatie wordt verschaft die wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie is de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging van kracht zou worden.

2.7 HPS heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering vanuit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende
gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
a. een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;
b. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek;
c. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek;
d. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever;
e. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever;
f. executoriaal beslag onder HPS ten laste van de opdrachtgever;
g. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit;
h. overdracht van één of meer aandelen in de opdrachtgever aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst;
i. gehele of gedeeltelijke overdracht van de door de opdrachtgever geëxploiteerde onderneming aan één of meer anderen;
j. de kredietmaatschappij van HPS een negatief oordeel afgeeft over de kredietwaardigheid van opdrachtgever.
De opdrachtgever is verplicht HPS onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

2.8 HPS is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 2.7 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

2.9 Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij HPS ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties vóór of bij het ontbinden van de overeenkomst door HPS gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd. HPS heeft het recht om in geval van beëindiging van de overeenkomst anders dan op grond van het feit dat de opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen, een redelijke vergoeding voor de door haar geleden verlies of gederfde winst van de opdrachtgever te verlangen. Die vergoeding dient binnen 30 dagen na facturering te worden voldaan.

Artikel 3 – Prijs en betaling

3.1 Door HPS kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van onder andere vervoer, verblijf, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering, bekabelingswerkzaamheden, werkzaamheden aan hoofdverdelers, stamkabels en leidingnetten, verwijderen en afvoeren van bestaande apparatuur, 230 V voorzieningen, licenties, UTP bekabeling tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden HPS niet. Aan in een tot de opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

3.2 HPS heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

3.3 Facturen van HPS dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van HPS vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.

3.4 Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de opdrachtgever de verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door HPS te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan HPS verschuldigd.

3.5 HPS heeft het recht betalingen van de opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van de opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering vanuit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

3.6 De opdrachtgever heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover HPS op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van HPS tegenover de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien HPS in verzuim is.

3.7 De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van HPS de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van HPS te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van HPS desondanks onvoldoende verzekert
en/of verzekerd houdt, heeft HPS het recht haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.

3.8 De opdrachtgever is verplicht een door HPS ten aanzien van een betalingsverplichting van de opdrachtgever verzocht voorschot binnen 7 kalenderdagen aan HPS te betalen. HPS kan de nakoming van haar verbintenis opschorten totdat betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden.

3.9 HPS heeft het recht om – al dan niet opeisbare- vorderingen van de opdrachtgever te verrekenen met verplichtingen van HPS tegenover de opdrachtgever.

Artikel 4 – Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1 De eigendom van alle door HPS geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over indien en nadat de opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst, ter zake geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden is bedongen, aan HPS verschuldigd is waaronder krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen.

4.1 De eigendom van alle door HPS geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over indien en nadat de opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst, ter zake geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten
behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden is bedongen, aan HPS verschuldigd is waaronder krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen.

4.3 Indien opdrachtgever (mede) uit door HPS geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor HPS en houdt opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor HPS, en blijft HPS eigenaar van de nieuw gevormde zaak, totdat opdrachtgever alle uit hoofde van
de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

4.4 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van HPS vervangende en/of aanvullende zekerheden te verstrekken.

4.5 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht voor HPS gunstigere bepalingen bevat.

4.6 De opdrachtgever is, zolang zij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder zich heeft, verplicht deze zaken zorgvuldig te behandelen en deze zo nodig zorgvuldig te onderhouden, een en ander op eigen kosten. De opdrachtgever is tevens verplicht bedoelde zaken op eigen kosten bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen door HPS als zodanig aangewezen risico’s zoals brand, diefstal en andere oorzaken van verlies benevens aansprakelijkheid voor schade in verband met deze zaken onder bepalingen en bedingen en tot bedragen als door HPS gewenst. De polissen en de bewijzen van betaling van de premies moeten te allen tijde op eerste verzoek aan HPS worden getoond. Bij aanspraken of beslagen van derden op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is opdrachtgever verplicht alle maatregelen te treffen, welke tot behoud van de rechten van HPS noodzakelijk zijn. HPS kan desgewenst ook zelf tot het treffen van maatregelen overgaan of doen overgaan en de ter zake daarvan gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen.

4.7 HPS of een door haar aan te wijzen persoon heeft te allen tijde vrije toegang tot het bedrijf van opdrachtgever om zonodig de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen. Met het bedrijf wordt hier gedoeld op alle gebouwen en percelen, lokalen, kasten, kelders,
bergruimten en andere plaatsen waar de zaken zich bevinden, zich behoren te bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden.

Artikel 5 – Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst (waaronder uitdrukkelijk begrepen het aanbod) tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, modellen, materialen, technologieën, uitvindingen, computerprogrammatuur, databanken en documentatie), hierna te noemen: de
“Voortbrengselen”, berusten uitsluitend bij HPS en/of haar licentiegever(s). De opdrachtgever zal de Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van de Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.

5.2 De Voortbrengselen en daarin vervatte of geopenbaarde technologieën, materialen, methoden en/of informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van HPS en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 8.1. (eerste zin) geldt. De opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op de Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.

5.3 HPS heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van de Voortbrengselen. De opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken.

5.4 Door HPS ten aanzien van de Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de Voortbrengselen in strijd met de rechten van HPS en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door HPS verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

5.5 Indien en voor zover de Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan HPS toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door HPS te verzoeken die aan de opdrachtgever te verstrekken.

5.6 De opdrachtgever zal HPS vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat HPS door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven Voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende
verbintenissen van HPS als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan HPS vergoeden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

6.1 Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van HPS zijn beperkt door de artikelen 6.1 tot en met 6.8. De artikelen 6.1 tot en met 6.8 zijn van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van HPS gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van HPS hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op de artikelen 6.1 tot en met 6.8 te doen.

6.2 HPS is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van HPS aan HPS toe te rekenen tekortkomingen. Als aan HPS toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de opdrachtgever en tekortkomingen die voortvloeien uit niet beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en gegevens. HPS is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) koop van ongeschikte zaken en gebruik van de adviezen van HPS en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie.

6.3 Aansprakelijkheid van HPS kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever HPS onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de aflevering van de geleverde zaken of na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden, dan wel bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming onverwijld maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de tekortkoming, deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en HPS gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

6.4 Een verplichting van HPS tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan 1 jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor 1 jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door HPS verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van HPS wordt betaald. HPS is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.

6.5 De opdrachtgever vrijwaart HPS van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door HPS geleverde zaken en/of verleende diensten. De opdrachtgever vrijwaart HPS van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door HPS aan de opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door HPS geleverde zaken.

6.6 Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever en/of derden jegens HPS vervalt 1 jaar na aflevering van de geleverde zaken, dan wel 1 jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden.

6.7 Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van HPS ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van HPS en/of met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever HPS zal vrijwaren voor
vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.

6.8 De opdrachtgever staat er voor in dat door HPS te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De opdrachtgever zal HPS vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door HPS verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 Indien HPS door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien HPS door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) HPS en/of andere hulppersonen, gebrekkigheid van (door opdrachtgever voorgeschreven) zaken, apparatuur, programmatuur, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen,
netwerkstoringen, onjuiste netwerkspanning en weersomstandigheden.

7.2 Indien HPS door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de opdrachtgever tegenover HPS geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

Artikel 8 – Vertrouwelijke informatie en non-concurrentie

8.1 De opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door HPS verstrekte – dan wel van HPS betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende – informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door HPS als zodanig is aangeduid. Een aanbod van HPS wordt in ieder geval als vertrouwelijk aangeduid.

8.2 De opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende 1 jaar na het einde van de overeenkomst zonder toestemming van HPS geen werknemers en/of andere hulppersonen van HPS in dienst nemen en zich onthouden van iedere betrokkenheid bij economische activiteiten van werknemers en/of andere hulppersonen van HPS, die betrokken zijn geweest bij (de uitvoering van) de overeenkomst.

8.3 Door schending van artikel 8.1 en/of artikel 8.2 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan HPS een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 100.000,00 voor iedere schending en van EUR 5.000,00 voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit iedere schending voortvloeiende schade aan HPS te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan HPS te verantwoorden en af te dragen.

Artikel 9 – Algemeen

9.1 Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen.

9.2 Rechten, verplichtingen of vorderingen van de opdrachtgever jegens HPS zijn (zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van HPS.

9.3 De opdrachtgever zal HPS op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de opdrachtgever en HPS onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAWgegevens van de opdrachtgever.

9.4 Aanbiedingen van en overeenkomsten met HPS worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met HPS niet van toepassing.

9.5 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

9.6 Indien HPS een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

MODULE: LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTVERLENING

Artikel 10 – Algemeen

10.1 Door HPS kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan HPS bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door HPS zoveel mogelijk in acht worden genomen. HPS is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door HPS kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van HPS ingetreden omstandigheden. Termijnen gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in bezit zijn van HPS, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

10.2 De opdrachtgever is verplicht de te leveren zaken en te verlenen diensten binnen de overeengekomen termijnen af te nemen. Indien ten aanzien van te leveren zaken geen termijnen zijn overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht die zaken en/of diensten op eerste verzoek van HPS af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.

10.3 Door HPS verrichte diensten, geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden waartegen de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de levering en/of uitvoering daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

10.4 De opdrachtgever is verplicht om HPS tijdig in kennis te stellen van door HPS in acht te nemen regelgeving en normen die specifiek voor (de branche van) de opdrachtgever gelden en alle informatie ter beschikking te stellen die benodigd is voor de (uitvoering van de) overeenkomst.

10.5 Indien HPS door anderen geleverde en/of van anderen betrokken zaken en/of diensten aan de opdrachtgever verleent, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die zaken en/of diensten de voorwaarden van de producten respectievelijk de toeleverancier van de diensten naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen HPS en de opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).

Artikel 11 – Levering en afname van zaken

11.1 Indien geen andere plaats van levering is overeengekomen, geschiedt de (af)levering van zaken door HPS op de plaats van de onderneming van HPS. HPS is niet verplicht zaken af te leveren op een andere plaats dan de overeengekomen plaats. HPS heeft het recht leveringsverplichtingen in delen na te komen.

11.2 Vervoer en verzending van de door HPS aan opdrachtgever te leveren zaken geschieden voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, met toepassing van de door HPS kenbaar gemaakte tarieven.

11.3 De kosten van uitvoering van door de opdrachtgever verzochte of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever door HPS aanvaarde wijzingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.4 Onverminderd de artikelen 4.1 en 10.2 zijn door HPS te leveren zaken voor risico van de opdrachtgever met ingang van het moment waarop (een hulppersoon van) de opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de opdrachtgever om door HPS te leveren zaken af te nemen.

11.5 De opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van door HPS geleverde zaken bij de (af)levering te controleren en HPS bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door HPS geleverde zaken in kennis te stellen. Door HPS geleverde zaken, die de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever 7 kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

11.6 HPS is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de opdrachtgever aan HPS geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de opdrachtgever geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door HPS van de reden van het retourneren. Door de opdrachtgever is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat HPS de opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien HPS geretourneerde zaken niet aanneemt, is de opdrachtgever verplicht door HPS in verband met de geretourneerde zaken gemaakte kosten aan HPS te vergoeden.

11.7 Indien HPS door anderen tot stand gebrachte en/of van anderen betrokken zaken aan de opdrachtgever levert, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die zaken de voorwaarden van de producten respectievelijk de toeleverancier van de zaken naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen HPS en de opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).

Artikel 12 – Verlening en afname van diensten

12.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal HPS aan de opdrachtgever diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld het (doen) installeren van verkochte zaken, het (doen) reinigen daarvan en/of het (doen) plegen van onderhoud daaraan.
12.2 Diensten welke door HPS worden verleend aan opdrachtgever, worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting tenzij partijen uitdrukkelijk een bepaalbaar resultaat overeen zijn gekomen.

12.3 Indien dienstverlening door HPS is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om vóór de (af)levering van verkochte zaken een voor de dienstverlening geschikte plaats en voor het functioneren van de zaken vereiste faciliteiten (zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten, gas, water, elektriciteit, licht en verwarming) en voorzieningen (zoals sanitaire voorzieningen voor werklieden) ter beschikking te stellen en alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen, te handhaven en te voldoen aan overheidsvoorschriften.

12.4 HPS is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door HPS schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures. Diensten worden verleend per dagdeel, dat mede voorbereidingstijd en reistijd omvat, tenzij anders overeengekomen. Tarieven voor de diensten zijn gebaseerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Daarbuiten geldt een toeslag.

12.5 Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft HPS het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

12.6 HPS is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien HPS die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. HPS is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan HPS een door HPS op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.

12.7 HPS heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen (dan één of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren en in dat kader beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

12.8 Indien HPS op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan HPS een door op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) geldsom verschuldigd. HPS is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

12.9 Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met de door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht HPS daarvan vóór het tot stand komen van overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere leveranciers.

12.10 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot (afgifte van en/of toegang tot) door HPS tot stand gebrachte en/of uit de dienstverlening van HPS voortvloeiende databases.

12.11 HPS kan er – wegens de aard en werking van het internet- niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is.

MODULE: ONTWIKKELING, GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN COMPUTERPROGRAMMATUUR

Artikel 13 – Ontwikkeling van computerprogrammatuur

13.1 HPS is verplicht de tot het ontwikkelen van programmatuur strekkende opdracht naar beste kunnen en met zorg uit te voeren op basis van door de opdrachtgever schriftelijke verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de opdrachtgever instaat en aan de hand van bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk vastgelegde functionele specificaties.

13.2 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking stelt aan HPS, staat opdrachtgever er voor in dat deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijke specificaties.

13.3 HPS heeft het recht, maar is niet verplicht de juistheid, volledigheid en consistentie van door de opdrachtgever verstrekte gegevens en functionele specificaties te onderzoeken en heeft het recht de uitvoering van de overeengekomen opdracht op te schorten, totdat de opdrachtgever door HPS geconstateerde onvolkomenheden heeft hersteld.

Artikel 14 – Gebruik van computerprogrammatuur

14.1 Onverminderd artikel 5 heeft de opdrachtgever het niet exclusieve recht krachtens de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte en/of toegankelijke programmatuur uitsluitend tijdens de duur en met inachtneming van de overeenkomst te gebruiken op de verwerkingseenheden en/of voor de aansluitingen, waarvoor het gebruiksrecht is verleend. Indien niets nader is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheden waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en de aansluitingen die bij het eerste gebruik op de verwerkingseenheid zijn aangesloten, als verwerkingseenheid en aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verleend. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever omvat uitsluitend het recht om de functionaliteiten toe te passen. Het is de opdrachtgever verboden om wijzigingen aan te brengen in de programmatuur dan wel de programmatuur uit te breiden of in andere programmatuur toe te passen.

14.2 Het gebruiksrecht ten aanzien van krachtens de overeenkomst aan de opdrachtgever verstrekte en/of toegankelijke programmatuur is niet vatbaar voor overdracht. De opdrachtgever heeft noch het recht om (dragers van) de programmatuur en daarin vervatte informatie te verkopen, verhuren, te vervreemden, aan derden te verstrekken, ten behoeve van derden te gebruiken en/of voor derden toegankelijk te maken, noch het recht op (dragers van) de programmatuur beperkte rechten te vestigen.

14.3 Het is de opdrachtgever verboden om de programmatuur en de bijbehorende documentatie te verveelvoudigen, zulks met uitzondering van het maken van een back-up voor eigen gebruik.

14.4 De opdrachtgever is verplicht bij het einde van het gebruiksrecht alle dragers van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde, verstrekte en/of toegankelijke programmatuur en daarin vervatte informatie aan HPS af te geven, althans deze programmatuur en daarin vervatte informatie van dragers van de opdrachtgever te verwijderen zonder een kopie ervan te houden.

Artikel 15 – Aflevering, installatie en acceptatie

15.1 HPS is verplicht krachtens de overeenkomst aan de opdrachtgever te verstrekken programmatuur overeenkomstig de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties af te leveren en, indien dat bij het tot stand komen van de overeenkomst is overeengekomen, te installeren. De opdrachtgever wordt geacht de programmatuur te hebben aanvaard bij de aflevering of, indien installatie van de programmatuur door HPS is overeengekomen, bij het voltooien van de installatie. De programmatuur en de daarmee verband houdende voortbrengselen worden eenmalig aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst heeft de opdrachtgever niet een recht op het afleveren of anderszins verstrekken van broncode en technische documentatie van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en/of verstrekte programmatuur. Indien de opdrachtgever krachtens de overeenkomst wel een recht heeft op het afleveren of anderszins verstrekken van de broncode en technische documentatie, gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden met betrekking tot programmatuur onverminderd met betrekking tot de broncode en de technische documentatie.

15.2 Het niet accepteren van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel staat niet in de weg aan acceptatie van een andere fase en/of een ander onderdeel.

15.3 De artikelen 4.1, 10 en 11 gelden ten aanzien van krachtens de overeenkomst door HPS te leveren gegevensdragers, die zijn voorzien van krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door HPS te verstrekken programmatuur.

Artikel 16 – Onderhoud van computerprogrammatuur

16.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is HPS niet verplicht onderhoud te verrichten. HPS is niet verplicht na het tot stand komen van een tot het ontwikkelen, verstrekken en/of toegankelijk maken van programmatuur strekkende overeenkomst een tot onderhoud van die programmatuur strekkende overeenkomst aan te bieden of te aanvaarden.

16.2 Opdrachtgever verleent aan HPS alle benodigde medewerking noodzakelijk voor de onderhoudswerkzaamheden door HPS. Onder het voorgaande wordt in ieder geval verstaan dat opdrachtgever aan HPS toegang zal verlenen tot de plaats van de apparatuur en het ter beschikking stellen van de voorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren.

16.3 Indien het nodig wordt geacht de apparatuur ter onderhoud onder HPS te brengen, draagt opdrachtgever het risico van verlies, diefstal en/of schade aan de apparatuur gedurende de periode dat HPS de apparatuur onder zich heeft.

16.4 Iedere aansprakelijkheid van HPS wegens verminking of verlies van gegevens of programmatuur als gevolg van onderhoud is uitgesloten.

16.5 HPS is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die ontstaan als gevolg van of verband houden met onkundig gebruik door opdrachtgever of op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur, wijziging van de apparatuur anders dan door of namens HPS, het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden, het nalaten van opdrachtgever om tijdig onderhoud te doen, van buiten komende oorzaken, problemen met netwerkverbindingen of spanningsvoorzieningen en storingen welke voortvloeien uit het aansluiten van apparatuur welke niet door HPS is geleverd.

MODULE: HOSTINGDIENSTEN

Artikel 17 – Hostingdiensten

17.1 Bij overschrijding van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde schijfruimte is opdrachtgever een vergoeding aan HPS verschuldigd overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

17.2 De door HPS ter beschikking te stellen schijfruimte voor de opdrachtgever is niet uitsluitend en specifiek voor opdrachtgever bestemd of gereserveerd, tenzij dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

17.3 HPS draagt het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door opdrachtgever is gebruikt, niet over naar een volgende periode, tenzij dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

17.4 Indien door HPS diensten worden verricht met betrekking tot een domeinnaam, is opdrachtgever alle aan de aanvraag en/of registratie daarvan verbonden kosten verschuldigd. HPS staat er niet voor in dat een door opdrachtgever gewenste domeinnaam aan haar wordt toegekend. HPS is niet aansprakelijk voor de inhoud, samenstelling en gebruik van een domeinnaam door opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart HPS voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam.

17.5 HPS kan hostingdiensten tijdelijk buiten gebruik stellen indien dit voor onderhoudsdoeleinden noodzakelijk is. Wanneer sprake is van noodzakelijk onderhoud staat ter enkele beoordeling door HPS.

17.6 Opdrachtgever zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens HPS en derden gedragen, bij gebreke waarvan HPS opdrachtgever per onmiddellijke ingang, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, de toegang tot de systemen van HPS kan ontzeggen en onverlet haar recht om overige maatregelen te treffen zonder alsdan aansprakelijk te zijn.

17.7 Opdrachtgever vrijwaart HPS voor aanspraken van derden die verband houdend met de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

17.8 Tenzij tussen partijen anders overeengekomen, vallen diensten met betrekking tot dataconversie niet onder hostingdiensten door HPS.

17.9 Tenzij tussen opdrachtgever en HPS anders is overeengekomen, werkt HPS niet mee aan het overzetten van websites en domein(en) aan opdrachtgever en/of derden.

MODULE: DETACHERING

Artikel 18 – Detacheringswerkzaamheden
18.1 Opdrachtgever is jegens de ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van de wet- en regelgeving, meer in het bijzonder op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden en vrijwaart HPS voor alle aanspraken van derden op bedoelde grond.

18.2 Opdrachtgever vrijwaart HPS voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit werkzaamheden welke door de ter beschikking gestelde medewerker zijn verricht.

18.3 Opdrachtgever vrijwaart HPS voor aanspraken welke voortvloeien uit lichamelijk letsel of dood van de ter beschikking gestelde medewerker welke verband houden met de uitoefening van de werkzaamheden voor opdrachtgever.

18.4 Opdrachtgever vrijwaart HPS voor alle vorderingen van de Belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetging die vanwege de overeenkomst met HPS verschuldigd is.

MODULE: TRAININGEN

Artikel 19 – Trainingen

19.1 HPS behoudt zich het recht voor cursussen dan wel trainingen inhoudelijk en/of organisatorisch te wijzigen. Hieronder wordt onder meer verstaan dat HPS zich het recht voorbehoudt cursussen dan wel trainingen te laten vervallen of op een later tijdstip of andere locatie plaats te laten vinden.

19.2 In geval van annulering van de training binnen 2 weken vóór de daadwerkelijke training door of niet verschijnen van (medewerkers van) opdrachtgever, blijft opdrachtgever de daaraan verbonden kosten verschuldigd.