Privacy Verklaring

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22-05-2018.

HPS Connectivity Solutions hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Zo zal zij uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen. Leest u alstublieft zorgvuldig deze privacyverklaring om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan. HPS Connectivity Solutions staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 17265706.

Algemeen

HPS Connectivity Solutions verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens, waarvoor HPS optreedt als gegevensverwerker en/of gegevensverantwoordelijke, worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht. Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. Al onze verwerkingen zijn in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van gegevens die u ons verstrekt

U verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan ons in het kader van het bestellen van een dienst, een enquête, een registratie, via het contactformulier of door het sturen van een e-mail. Het kan gaan om persoonsgegevens zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres. Wij zullen deze gegevens in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Verder kunnen wij ze gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke en andere juridische verplichtingen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens mogelijk via onze klanten aangeleverd met als doel om de dienstverlening te optimaliseren. Welke persoonsgegevens worden verwerkt is sterk afhankelijk van de dienstverlening waarvan gebruik wordt gemaakt. Het kan gaan om een MAC adres, Service Set Identifier (SSID), monitoring/loggingsgegevens, usernames, wachtwoorden, IP adressen, locatiegegevens, nummerborden en voice records. Indien u klant bent van ons kunnen wij uw gegevens gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Wij zullen u slechts informeren over onze andere producten en diensten indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken:

• Ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening, waaronder het opnemen van contact met u;

– Samenwerkingspartij(en): Antwoordservice Nederland

• Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag;

– Samenwerkingspartij(en): Creditsafe

• Indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke verplichtingen;

– Samenwerkingspartij(en): Overheidsinstantie

• In eventuele andere – nog niet voorziene – gevallen waarin deze verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden volgens de wet prevaleert. Eventueel wordt hiervoor expliciet toestemming gevraagd.

Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van onze website

Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u onze website bezoekt en welke delen van onze website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website en voor andere statistische doeleinden.

Cookies

Wij maken gebruik van zogenoemde cookies om onze dienstverlening en uw gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Dit maakt het voor ons mogelijk om uw computer te herkennen als u ons op een later tijdstip weer bezoekt. Op deze wijze kunnen wij onze diensten en website meer persoonlijk op u toesnijden. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch weigert. In dat geval kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van onze website.

Google Analytics

HPS Connectivity Solutions kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om HPS Connectivity Solutions te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de 
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te 
maken.

Opslag van data

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een data center in Amsterdam. Het data center is eveneens compliant aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met geldende bewaartermijnen of geldende wet- en regelgeving of tot zover de klant hierom vraagt.

Nieuwsbrieven

Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Aan dit abonnement zijn geen kosten verbonden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Interviews en citaten

Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

Tenslotte

U heeft steeds recht op inzage, verbetering, verwijdering of overdracht van uw gegevens. U kunt vragen om een overdraagbaar bestand met uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u schriftelijk contact opnemen met HPS Connectivity Solutions, Postbus 518, 5340 AM Oss of een e-mail sturen naar privacy@hps-solutions.nl. In het geval u niet langer onze nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich direct afmelden door op ‘afmelden’ te klikken. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar privacy@hps-solutions.nl. Indien gewenst heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, te weten de autoriteit persoonsgegevens.

HPS Connectivity Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

In het kader van allerlei wetgevingen: HPS connecticvity solutions is ISO 9001, ISO 27001 en Nen 7510 gecertificeerd.